Meteen naar de inhoud
Home » Privacy verklaring

Privacy verklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om jou te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject d.m.v. een verwijzing.

Persoonsgegevens

Wonderlijk Mooi verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers van de opdrachtgever (indien van toepassing)
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer particulier of van de opdrachtgever
 • Burgerlijke staat & gezinssamenstelling
 • Opleiding & Werkervaring(en) & werkgever
 • Maatschappelijke activiteiten
 • Competenties en interessegebieden
 • Hobby’s & sport
 • Intakeformulier coachvraag, evt. e-mails, gespreksverslagen, reflectie- en huiswerkopdrachten, foto(’s) van
  besproken items tijdens een sessie, rapportages van evt. afgenomen testen
 • Gegevens betreffende jouw godsdienst of levensovertuiging
 • Gegevens betreffende jouw gezondheid
 • Gegevens betreffende jouw gezin/familie
 • Gegevens betreffende jouw persoonlijke geschiedenis
 • Gegevens betreffende jouw seksualiteit

Doeleinden

Wonderlijk Mooi verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de
  dienstverlening;
 • Offreren en Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Indien noodzakelijk het voeren van geschillen;
 • Mogelijk van toepassing in de toekomst: Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en
  informatie op de website;
 • Algemene voorwaarden en de Internationale Ethische Gedragscode zijn op alle coachtrajecten van Wonderlijk Mooi van toepassing.

Doel verwerking persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde belangen:

 • De verbetering van diensten;
 • Het aanbieden van diensten;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van systemen;
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de
hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT leveranciers, bank of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij verstrekken jouw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

De trajectrelevante gegevens qua inhoud gesprekken worden 7 jaar bewaard en daarna verwijderd. Tenzij je er
specifiek schriftelijk om vraagt dat jouw dossier direct na afronding van het coachtraject wordt vernietigd. De
persoonsgegevens als NAW en contactgegevens blijven behouden.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. De website en emailaccount zijn daarvoor o.a. SSL beveiligd. Dit houdt in dat het verkeer van en naar de website over een veilige, versleutelde HTTPS-verbinding gaat. Dit is van toepassing op het contactformulier op de website om je aan te melden of een vraag te stellen. Het is tevens van toepassing op het emailaccount.

Profilering

Van de informatie die over jou wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doen wij om onze
dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers
door middel van rapportages.
Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen om jou of de
opdrachtgever gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden vooralsnog functionele cookies gebruikt. Via cookies worden jouw IP-adres en de
systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw
verzoek krijg je de gelegenheid jouw persoonsgegevens fysiek in te zien. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.
Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer je een
verzoek doet om jouw dossier naar jou, een ander, of een door jou genoemde organisatie te sturen, vragen wij jou om je persoonlijk te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. De reden is om zeker te zijn dat jij het verzoek tot gegevensoverdracht hebt gedaan.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht
je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft
van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2021.