Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het werken aan de realisatie van persoonlijke doelen is een creatief en motiverend proces dat energie van jou vraagt maar je ook veel oplevert. Voor het bereiken van jouw doelen heb je met jouw coach een traject afgesproken. De persoonlijke doelen kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Voordat we met de uitvoering van dit traject van start gaan spreken wij een wederzijdse werkrelatie af op basis van gelijkwaardigheid.

Van jouw coach kun je verwachten

 • deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling;
  dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate
  ondersteuning; waar nodig kunnen in overleg met jou andere deskundigen worden
  ingeschakeld;
 • te allen tijde een vertrouwelijke behandeling gegarandeerd;
  dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na jouw
  goedkeuring; wel houdt jouw coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in
  het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt
  evenwel geanonimiseerd en niet buiten jouw medeweten plaats.
  Het welslagen van jouw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van jouw eigen
  inzet. Je blijft zelf verantwoordelijk voor jouw eigen ontwikkeling.

Jouw coach verwacht van jou

Dat je actief en open meewerkt in het coachproces; dit betekent dat je in alle openheid de gesprekken houdt met jouw coach; dat je geen informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert; dat je je houdt aan de afspraken die je met jouw coach maakt; dat je jouw reflectieverslag en eventuele huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk uitvoert.

Life coaching is een persoonlijk proces

Haal er dus zoveel mogelijk uit!

 • Leg een werkmap of -schrift aan, waarin je alles, wat in dit traject aan de orde komt, vastlegt en bewaart.
 • Maak tijdens en zeker na de gesprekken met jouw coach aantekeningen. Tijdens deze gesprekken worden zaken geanalyseerd en op een rij gezet. Er worden wellicht vragen gesteld waar je niet direct antwoord op weet, schrijf ze op, zodat je er later meer aandacht aan kunt besteden. Door aantekeningen te maken en door, na het gesprek, een gespreksverslag te maken, houdt je voor jezelf vast wat voor jou belangrijk is en kun je de rode draad in jouw proces ontdekken en vasthouden.
 • Doe eventuele ‘huiswerk’-opdrachten en maak aantekeningen van jouw ervaringen.
 • Noteer en bewaar alles wat voor jou van belang is in een werkmap: de inhoud en resultaten van de gesprekken met jouw coach en de gemaakte afspraken; de door jou gemaakte opdrachten; de ontwikkelingen die je doormaakt en de inzichten die je verkrijgt.
 • Jouw coach verwacht naar aanleiding van ieder gesprek, een reflectieverslag van jou. Maak dit bij voorkeur op de dag waarop je het gesprek hebt gehad. Dit verslag is voor jou een middel om vast te houden wat voor jou van belang was in het gesprek en dient voor jouw coach als feedback. Zij kan dan beter sturing geven aan de inhoud van jouw traject, en een en ander beter op jouw proces aanpassen.

Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor jouw eigen ontwikkeling; je geeft zelf vorm en inhoud aan jouw ontwikkelingsproces, en daarmee aan jouw eigen leven!

Met behulp van jouw coach sta je stil bij jouw persoonlijk en professioneel functioneren en jouw wensen, doelen en mogelijkheden voor de toekomst. Stilstaan bij is nadenken over, reflecteren op. In dit kader is reflectie gericht op het verwerven van inzicht in en bewustwording van jouw functioneren, jouw wensen, jouw doelen, belemmeringen en mogelijkheden. Je gaat meer bewuste keuzes maken, je leert anders omgaan met obstakels, je ziet nieuwe, andere perspectieven. Dit is een creatief en motiverend proces dat niet makkelijk is, en jou zeker energie zal kosten maar jou ook nieuwe energie oplevert. Jouw coach begeleidt je in dit proces.

Het Reflectieverslag

Het is de bedoeling dat je na elk gesprek, na elke bijeenkomst een reflectieverslag maakt (als het enigszins kan nog dezelfde dag) waarbij je stilstaat bij:

 • Wat er allemaal aan de orde is geweest;
 • Wat je in het bijzonder is bijgebleven, wat jou heeft aangesproken;
 • Of je het ook anders kunt/wilt bekijken en hoe dan;
 • Welke conclusies je aan e.e.a. verbindt;
 • Wat je er in de praktijk mee wilt doen en hoe je dat wilt aanpakken;
 • Welke leerdoelen je jezelf hierin stelt;
 • Welke vragen je nog hebt.

Op deze wijze

 • Hou je de ervaringen die je opdoet voor jezelf vast;
 • Worden deze minder vrijblijvend, verbindt je er consequenties aan;
 • Ontdek je de rode draad in jouw verhaal;
 • Geef je feedback aan jouw coach en kun je er weer op inhaken.

Evaluatie en rapportage

Tussenevaluatie(s) vind(t)(en) plaats tijdens het coachtraject door middel van het invullen van een evaluatieformulier door jou en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.
Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coachtraject door middel van het invullen van een eindevaluatie formulier door jou en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluatie zullen worden gebruikt om (eventuele opdrachtgever) te informeren.

Duur en plaats van de sessies

Een sessie voor coaching duurt 1 uur. Deze sessie wordt gehouden bij de coach. Als dat nodig is kunnen we op een andere locatie afspreken, bijvoorbeeld voor een wandeling.

Afspraken nakomen

Van jou wordt verwacht dat je de gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dient je uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak mij hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Binnen deze termijn ben je gehouden het honorarium voor de gemiste sessie te voldoen.

Honorarium

Alle in overleg met jou gemaakte onkosten worden netto in rekening gebracht.

Wijze van betalen

Je ontvangt een factuur en dient ervoor zorg te dragen dat deze factuur binnen 14 dagen wordt betaald. Indien niet jij maar jouw werkgever de coaching betaalt, moet een gerechtigd vertegenwoordiger van jouw organisatie de coachovereenkomst mede ondertekenen.